Fagorganiserte selgere – Negotia / Selgerforbundet

Intervju med Einar Magnussen, rådgiver i Negotia, og tidligere administrativ leder i Selgerforbundet. 

Hva var bakgrunnen for at Selgerforbundet ønsket å slå seg sammen med Negotia?

Hensikten var å skape et større og sterkere organisasjonsalternativ som ivaretar selgeryrket. Ved en sammenslåing ble vi sammen med andre funksjonærer ca 22 000 medlemmer. Negotia har også særskilte salgsfunksjonæravtaler godt egnet for større grupper.

Hvor mange av deres 22 000 medlemmer er selgere?

I dag har Negotia ca. 4500 medlemmer innenfor salgsrelaterte yrkesgrupper.

Hva er de mest vanlige problemstillingene hvor selgere kontakter Negotia for hjelp?

De fleste henvendelser gjelder saker som arbeidsavtalevurderinger/-tolkinger.
Vi mottar dessuten en del saker i forbindelse med oppsigelser og nedbemanninger.
Andre saker som selgere er opptatt av er utgiftsgodtgjørelser, reise, diett og bilordninger samt skattespørsmål knyttet til dette. Vi får også en del spørsmål om arbeidstid.

Jeg har aldri hørt om selgere som har vært i streik. Er det noe som noensinne har skjedd eller vil det noensinne kunne skje?

Det har ikke vært noen selgere i streik i Selgerforbundets historie, men i Negotia kan nok selgere ha vært i streik, ikke som egen gruppe, men som en del av gruppe som er omfattet av tariffavtale.

Salg er et resultatbasert yrke og lønnsbetingelser er ofte helt eller delvis provisjonsbasert. Fagforeninger generelt er tydelige på krav om lik lønn for likt arbeid. Skiller salgsyrket her seg ut? Hvordan stiller Negotia seg til provisjonsbasert lønn?

Salgsyrket er nok et yrke hvor prestasjonsbetinget lønn tradisjonelt har vært og er relativt vanlig. Årsakene kan være flere, men noe henger kanskje sammen med frihet i utførelsen.  Nå skal det sies at flere bransjer, f.eks. dagligvarebransjen har gått mer og mer bort fra dette, og her er fastlønnsordninger nå mest fremtredende.
Negotia er i prinsippet ikke i mot hel eller delvis resultatbasert lønn og kan heller ikke se at det bør stride mot lik lønn for likt arbeid.

Etter all sannsynlighet er selgere blant de minst organiserte yrkesgruppene i Norge (korriger meg hvis dette er helt feil). Hva mener dere er årsaken til dette?

Det medfører nok riktighet at organiseringsgraden blant salgsfolk tradisjonelt har vært lavere enn for andre yrkesgrupper. Årsakene kan være flere, men vi mener at det er mye viktigere å se framover.
Salgsfunksjonen i mange bransjer har endret seg vesentlig de senere årene.
Generelle konjunktursvingninger, internasjonalisering av næringslivet med bl.a. økt utenlandsk eierskap, nye markedsplasser, større krav til leveranse, service og veiledning etc., byr på store utfordringer for salgsyrket, og behovet for et godt organisasjonsalternativ er til stede som aldri før. Vi registrerer derfor en økt interesse og etterspørsel for tiden.
Hyggelig er det også å finne flere eksempler på positive holdninger fra arbeidsgivere om at de ansatte organiserer seg.

Hvordan går Negotia frem for å rekruttere nye medlemmer?

Negotia jobber aktivt med synliggjøring gjennom i første rekke eksisterende klubber. Vi har meget gode og skolerte tillitsvalgte. Flere hører også om Negotia gjennom faglige møter og  bransjetreff og oppsøker oss direkte. Det vil vi anta skyldes at medlemmene våre har vært flinke til å markedsføre Negotias evne til å skape trygghet og den raske og gode hjelpen som ytes når medlemmet trenger dette.

Hva koster et medlemskap og hvilken fordeler gir et medlemskap?

Medlemskontingenten er tredelt – og for 2016 gjelder følgende satser:
0 – 51 % stilling    206 kroner per måned
51 – 76 % stilling   309 kroner per måned
76 – 100 % stilling 412 kroner per måned

Selvstendige salgsagenter betaler kontingent som 100 % stilling kr. 412,- per måned

Medlemskap i Negotia gir deg rett til hjelp i alt som gjelder arbeidsforholdet.
Forbundet er opptatt av til en hver tid å ha kompetente medlemmer som er rustet til morgendagens utfordringer i arbeidslivet, og har en rekke kurstilbud til tillitsvalgte og medlemmer. Disse kursene er gratis.
For selgere har vi utviklet Negotia Horisont i samarbeid med Euro Business School.
Negotia Horisont er en kunnskapsportal som gir deg som medlem mulighet til å ta gratis nettbaserte kurs innen salg, service og ledelse.
Kursene kan du ta når og hvor du vil, og du bestemmer selv hvor dyktig du ønsker å bli.

I tillegg har vi tilbud om privatrettslig førstehjelp, gode bank- og forsikringsordninger, ferieleiligheter og hytter i inn- og utland og en rekke andre gunstige medlemstilbud på alt fra reise til strømavtaler.

 

Intervju utført av Lars Hellestræ i Toppselger.no. Du kan besøke Negotia sin nettside her.

Toppselger